NEWSROOM

« Tillbaka

Läs mer om våra åtgärder

Dokument Inifrån, den 16 maj 2010, visade på ett antal fel och brister som inte på något vis kan accepteras. Vi hade då redan åtgärdat de fel som vi tidigare fått kännedom om, och sedan programmet sändes har vi vidtagit en rad åtgärder, både för att samla in fakta kring de påståenden som framkom i programmet och förbättra våra rutiner, kontroller och system ytterligare inom McDonald's i Sverige.
 
Möte för att diskutera kritik och åtgärder. Dagarna efter programmet samlades franchisetagare och restaurangchefer vid McDonald's huvudkontor för att diskutera den kritik som riktats mot McDonald's samt åtgärder som vi hittills har eller kommer att genomföra.

Förstärkt utbildning. Under våren 2010 genomfördes en repetitionsutbildning för cirka tusen chefer inom McDonald's för att förstärka och påminna om gällande regler och rutiner inom ramen för kollektivavtalet.

Granskning av lönerutiner. Mellan mars och maj 2010 genomfördes en intern granskning på våra restauranger för att kontrollera alla rutiner kring anställningsbevis, schemaläggning, lönehantering och dokumentation. Granskningen visade att det förekommit brister, främst kring dokumentationen av schemaändringar som enligt vår interna policy ska vara ömsesidigt underskrivna, men granskningen bekräftade samtidigt att det inte föreligger några systematiska fel. Denna uppföljning pågår nu löpande.

KPMG har genomfört en stickprovsgranskning som komplement till McDonald’s interna granskning.

Förstärkt personalavdelning. McDonald's har förstärkt personalavdelningen med ytterligare resurser, som uteslutande kommer att jobba med uppföljning och vidareutbildning på restaurangerna.

Kontakter med Hotell- och Restaurangfacket. McDonald's har sedan starten 1973 kollektivavtal, som alltid ska följas. McDonald’s har sedan tidigare en bra och löpande dialog med Hotell- och Restaurangfacket. Efter programmet träffades vi för att bland annat diskutera den kritik som Dokument Inifrån riktade mot McDonald's.

Samverkansråd bildat av HRF och McDonald's. McDonald's har haft kollektivavtal och ett långsiktigt, bra samarbete med Hotell- och Restaurangfacket (HRF) sedan 1973. Nu har McDonald's och HRF bildat ett samverkansråd bestående av franchisetagare, representanter från HRF samt representanter från Svenska McDonald's. Rådet kommer att träffas 3-4 gånger om året för att tillsammans diskutera aktuella frågeställningar.

Öppna Dörrar. Ett stort antal restauranger har sedan våren 2010 bjudit in medarbetarnas familjer och vänner till restaurangen för att underlätta för alla närstående att ställa alla tänkbara frågor om McDonald's. Syftet är att öka kunskapen om McDonald's som arbetsplats, informera och svara på frågor. Under november och december 2010 öppnade vi även våra dörrar för alla gäster som är nyfikna på oss. Det fortsätter vi med även framöver, genom att franchisetagare och restaurangchefer varje tisdag från om med mars 2011 bjuder in gäster från restauranglobbyn, för en informativ rundtur i våra kök.

Förstärkt information till medarbetarna. I flera nummer av personaltidningen informerade vi under 2009-2010 våra 12 000 medarbetare avseende deras rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen med fokus på löner och schemaläggning. Detta upprepas kontinuerligt.
Oberoende kontroller av hela livsmedelskedjan. McDonald’s har ett omfattande kontrollprogram, som inkluderar både kontroller från oberoende certifieringsföretag och egenkontroller, av all mat som serveras på restaurangerna, från det att råvarorna produceras ända fram till servering. Under hösten 2010 kompletterade vi med ytterligare en extern kontroll. Certifieringsföretaget LRQA kompletterar numera våra egenkontroller på restaurang. McDonald’s blir därmed först med oberoende revisioner genom hela livsmedelskedjan. LRQA utför sedan tidigare revision av McDonald’s inom ramen för Astma- och Allergiförbundets certifiering Tryggare Mat.

Förbättring av IT-system. McDonald's IT-system vidareutvecklas för att underlätta och förbättra rutinerna kring bland annat löneadministration. Bland annat skickar vi sedan årsskiftet ut stämpelrapporter till alla medarbetare per mejl, så att man enkelt ska kunna följa upp sina arbetade timmar och minska risken för missförstånd och felaktigheter. Detta arbete kommer att fortlöpa.

Ny community för medarbetarna. Under mars 2011 lanseras en community på webben för våra medarbetare. Här kommer exempelvis kollektivavtalet finnas, vanliga frågor och svar inom personalområdet och vart man kan vända sig med ytterligare frågor. På communityn kommer också viss del av introduktionsutbildningen att genomföras. På så sätt säkerställs att alla nyanställda får samma information om både rättigheter och skyldigheter. Vidare kommer medarbetarna på communityn kunna bland annat se sitt schema och sina lönespecifikationer och på så sätt själva enkelt följa upp att lönen överensstämmer med det aktuella anställningsbeviset.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse