NEWSROOM

« Tillbaka

Klimatarbete - när är det inte lönsamt?

Hagainitiativet, där McDonald’s är ett av de medverkande företagen, har släppt en ny rapport, Klimatarbete – när är det inte lönsamt?, som visar vilka de stora hindren är för att gå mot utsläpp nära noll. Rapporten visar att det krävs en politik med mer fokus på investeringar och kostnadseffektiva styrmedel för att undanröja de hinder som identifierats.

Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst, men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott och mer än hälften av företagen har redan klarat målet med god marginal. I och med Parisavtalet blev det tydligt att världen måste uppnå nollutsläpp vid mitten av århundradet. Hagainitiativet vill i denna rapport visa vägen till det långsiktiga målet – att gå mot utsläpp nära noll.

- Strategin för att klara nollutsläpp måste sättas nu, det är ingenting vi kan skjuta på. Svenska företag har allt vinna på att ligga före i klimatarbetet när världen ställer om mot en klimatsnål ekonomi, säger Nina Ekelund.

Hagainitiativets 15 företag har kartlagt vad som krävs för att de ska kunna röra sig mot nollutsläpp. De hinder som pekats ut av företagen är bland annat transporterna, fossila bränslen i industriella processer, jordbruksrelaterade utsläpp, plast- och förpackningsmaterial, köldmedier, arbetsmaskiner samt stål och betong.

Det som behöver ske för att lyckas med att gå mot utsläpp nära noll är:
  • Anpassa Sverige och EU efter Parisavtalets ambitioner i den övergripande styrningen och målsättningen.
  • Skatteväxla och skapa tydliga och långsiktiga styrmedel som gynnar fossilfria alternativ för såväl energiproduktion som transporter och industriella processer i förhållande till kol, olja och gas.
  • Styr bort finansiella flöden från fossila tillgångar och mot klimatsatsningar. För detta ändamål bör finanssektorn åläggas att redovisa hur klimatfrågan påverkar finansiella risker.
  • Utveckla en cirkulär och mer biobaserad ekonomi. För detta ändamål bör exempelvis dagens förpackningsavgifter differentieras så att biobaserade och återvunna material gynnas i förhållande till fossilbaserade alternativ.
  • Stärk innovationskraften och skynda på omställningen med hjälp av riktade stöd.

Rapporten hittar du här.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse